Wie

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking WiSEO, bv onder firma, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 1 bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE0666.785.027 (hierna ‘Wiseo.be’), en als contactpersoon meneer Frederik Vermeire (frederik@wiseo.be).


“Wiseo.be” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “Wiseo.be” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Hij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

×

Ik wil ...
weten welke gegevens WiSEO over mij verzamelt

Bij WiSEO vinden we het belangrijk dat de gebruiker weet welke gegevens we precies verzamelen. Kom hierover meer te weten.

Meer informatie
×

Ik wil ...
weten waarvoor mijn gegevens gebruikt worden

De gegevens van de gebruikers worden verzameld maar waarvoor worden deze gegevens nu gebruikt?

Meer informatie
×

Ik wil ...
weten of WiSEO 100% mijn data veilig bewaard

De veiligheid van je gegevens is voor WiSEO een zaak van uiterst belang. Kom hier te weten hoe veilig WiSEO je gegevens bewaard.

Meer informatie
×

Ik wil ...
weten waar mijn gegeven bewaard worden

Je weet immers al dat je gegevens veilig bewaard worden. Maar waar worden deze gegevens opgeslagen?

Meer informatie
×

Ik wil ...
mijn data consulteren

Bij WiSEO is het mogelijk om je data te consulteren. Kom hier te weten hoe je dit precies doet.

Meer informatie
×

Ik wil ...
hoe lang WiSEO mijn data bewaard

Bij WiSEO bewaren we verschillende soorten data. Maar hoe lang wordt deze data nu bewaard?

Meer informatie
×

Ik wil ...
weten wat mijn rechten zijn

De rechten van de gebruiker vinden we bij WiSEO belangrijk. Hier vind je een overzicht van alle rechten die je als gebruiker hebt.

Meer informatie
×

Ik wil ...
weten als derden toegang hebben tot mijn data

Zoals je reeds weet worden de gegevens van de gebruikers goed bewaard. Maar kunnen derden toegang tot mijn data krijgen?

Meer informatie
×

Ik wil ...
welke cookies er opgeslagen worden

Bij WiSEO worden cookies opgeslagen. Kom hier te weten wat cookies zijn en welke cookies we bij WiSEO gebruiken.

Meer informatie
×

Ik wil ...
contact opnemen over mijn data op WiSEO.be

Het is mogelijk om contact op te nemen inzake je data op WiSEO.be. Kom te weten hoe je dit op de beste manier doet.

Meer informatie

Welke gegevens verzamelt WiSEO?


WiSEO hecht veel belang aan de privacy van zijn gebruikers. Informatie over de algemene werking van WiSEO is voor iedereen vrij beschikbaar.

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: tracking van gebruik van de website. Zie: "welke cookies gebruiken wij bij WiSEO?" in dit document voor ons Cookiebeleid.


Gegevens van persoonlijke aard zoals e-mailadres en naam worden verzameld bij registratie op onze nieuwsbrief/ SEO Academy.


WiSEO kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals:

- zonder registratie: uw IP-adres

- pagina's die bezocht worden

- locatie

- device name: desktop, tablet, mobile

- device OS

- browser(versie)


Dit maakt het WiSEO mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Bij een eerste bezoek aan onze website vragen we jou je cookie voorkeuren. Hier zijn drie soorten in:

  • Voorkeuren
  • Statistieken
  • Marketing

Onze website kan niet naar behoren werken als we je voorkeuren niet kunnen bijhouden. Zo zou het kunnen dat je enkele keuzes aanvinkt op een productpagina, maar dat onze website deze keuze niet kan onthouden omdat je deze cookies hebt geweigerd.

Het bijhouden van (anonieme) statistieken over onze website laat ons toe om de website permanent te verbeteren en is voor ons cruciaal om je een goede gebruikerservaring te bieden. Vandaar dat we je aanraden om ook deze cookies te aanvaarden.

Marketing cookies worden gebruikt om je ervaring met onze website en met advertenties relevanter te maken voor jou. Niet verplicht dus, maar wel aan te raden.


Facturatie gegevens


Facturatie gegevens die worden doorgegeven door de gebruiker worden bij het bestellen van een dienst bijgehouden. Dit om de gegevens in een later stadium te gebruiken om een factuur uit te sturen naar de gebruiker.


Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.


In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “WiSEO” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “WiSEO” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


De persoonsgegevens worden door “WiSEO” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “WiSEO” en de gebruiker.


Waarvoor worden de gegevens gebruikt?


WiSEO zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:


Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van WiSEO om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren

Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven,... met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden

Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming

De levering en facturatie van door u aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd


U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.


Welke veiligheidsmaatregelen hanteert WiSEO?


“WiSEO" heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


We doen 100% ons best om uw data te beveiligen.


In geen geval kan “WiSEO” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.


U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Waar verwerkt WiSEO de gegevens?


1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte) verwerken.

2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

3. Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:


Welke? Active Campaign

Land buiten EER? USA

Wettelijk doorgeefmechanisme? US - EU Privacy Shield


Welke? Hotjar

Land? Ierland


Wat zijn uw rechten van toegang?


U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.


Hoelang duurt de verwerking van data?


De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode van 5 jaar die noodzakelijk wordt geacht in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen WiSEO en U.


Wat zijn uw rechten?


Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.


1. Recht van toegang en inzage:

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij kijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.


2. Recht van rechtzetting:

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.


3. Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.


4. Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.


5. Recht om vergeten te worden:

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.


6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar frederik@wiseo.be, per post naar Baron Ruzettelaan 1 bus 1, 8310 Brugge. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.


7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.


8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.


Doorgiften tot derden


Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan eventuele werknemers.


Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.


Welke cookies worden er opgeslagen?


Een website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over je surfgebruik en om je online ervaring te optimaliseren. Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen jou en de website sneller en beter verloopt. Dankzij cookies kan een website je voorkeuren opslaan gedurende 1 bezoek of over meerdere bezoeken.


Wat zijn cookies?


Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.


First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.


Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).


Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.


Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.


Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc.). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.


Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.


Welke cookies gebruiken we bij WiSEO?


- Analytics: om onze website te verbeteren en je een betere dienstverlening te kunnen bieden analyseren wij op anonieme basis je surfgedrag;

- Sociale media: om je het mogelijk te maken om onze website via je sociale media-accounts te delen met anderen moeten zij je kunnen herkennen;

- Reclame: wij houden bij welke advertenties je hebt bekeken en hoe vaak. Dit laat ons toe de markt beter te begrijpen;

- Targeting: om onze advertenties beter op de noden van de verschillende doelgroepen af te stemmen houden wij je interesses bij;

- Functioneel: functionele cookies zijn nodig om de website te laten functioneren:


1. Cookies voor log-in of registratie (als die verwijderd worden bij het einde van de sessie en met geen ander doel gebruikt worden)

2. Beveiligingscookies (bijvoorbeeld om mislukte log-in pogingen op te sporen en bij te houden)

3. Cookies nodig om beeld en geluid af te spelen (als die enkel technische gegevens die verband houden met het afspreken opslaan en de cookie aan het einde van de sessie wordt gewist)

4. Cookies die worden gebruikt voor load balancing

5. Cookies die taal- en presentatievoorkeuren opslaan (als de cookie gewist wordt bij het einde van de sessie of de surfer toestemming geeft voor blijvend opslag)

6. Cookies van social networks die leden van het netwerk in staat stellen om plug-ins te gebruiken op andere websites (als de cookie gewist wordt bij het einde van de sessie en voor niets anders gebruikt wordt).


Neem contact op met WiSEO.


Indien u vragen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. Bij voorkeur via e-mail: frederik@wiseo.be of via brief: Baron Ruzettelaan 1 bus 1, 8310 Brugge.


GDPR is een continue proces. We geven je graag de status van onze GDRP roadmap

95%

Starten met unieke SEO tips te ontvangen?


Al 685 abonnees             Uniek en exclusieve tips             Als het jou uitkomtOp zoek naar een SEO opleiding?


Bekijk onze SEO opleidingen.

Je kent Frederik Vermeire misschien van :