A: Bestelling: 

1: Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden. WiSEO behoudt zich evenwel het recht voor per individuele bestellingbijkomende algemene voorwaarden toe te voegen. 
2: Alle aanbieding en offertes worden gegeven zonder verbintenis. De aangegeven datum voor levering van producten, diensten en/of uitvoering van werkzaamheden is louterindicatief en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. 
3: Al de offertes worden op basis van de door de klant gegeven informatie opgesteld. Indien voornoemde informatie onvolledig en/of onjuist zou blijken, behoudt WiSEO zich hetrecht om een aanvullend bestek op te stellen. 
4: Bij het annuleren van een bestelling dient aan de verkoop ten forfaitaire titel 1/3 van de totale aankoopsom te worden betaald, onverminderd het recht van ons om de uitvoeringvan de bestelling te eisen. 
5: Eventuele wijzigingen, aanvulling en/of correcties van de overeengekomen werkzaamheden, diensten en/of leveringen vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming meteventuele prijsaanpassing. 

 

B: Prijzen: 
6: Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. 
7: Prijzen worden gefactureerd volgens het tarief van toepassing op de dag van bestelling. In geval van prijsverhoging, zullen we deze prijsverhoging mededelen aan de klant die het recht heeft om binnen de 8 dagen na deze kennisgeving tot schriftelijke annulatie van de bestelling over te gaan. 
8: In de prijs is geen basisopleiding voorzien, tenzij anders overeengekomen. Alle meerprestaties en verplaatsingskosten zullen tegen een afzonderlijk tarief in rekening worden gebracht. 

 

C: Garantie: 
9: Eventuele klachten omtrent gebreken dienen op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 8 dagen na levering van diensten en/of goederen en via aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden. 
10: De garantie vervalt wanneer er door derden of door de opdrachtgever wijzigingen worden gemaakt in of aan het door ons geleverde goed. (Zowel hardware als software). Tevens vervalt de garantie wanneer er zichtbare schade werd aangebracht door derden of door de opdrachtgever. 
11: Schade berokkend aan goederen en/of software door blikseminslag, kortsluiting op het net, transport door derden of de opdrachtgever en gevallen van overmacht vallen buiten de garantie. 
12: De normale garantie bedraagt 1 jaar, behalve indien anders vermeld. Op onderdelen goedkoper dan 100 (honderd) EUR (exclusief BTW) bedraagt de garantie twee weken. 
13: Defecte goederen dienen terug gebracht te worden vergezeld van originele verpakking en alle origineel bijgeleverde componenten. 
14: Er is geen garantie op verbruiksgoederen, uitwisselbare opslagmedia en software die door derden wordt geproduceert. 
15: Elke vorm van schadevergoeding is uitdrukkelijk uitgesloten. WiSEO is in geen geval aansprakelijk voor de directe of indirecte schade teweeggebracht door de geleverde goederen of diensten. 

 

D: Hosting: 
16: Termen die bij deze voorwaarden horen: Hosting = verhuur van webruimte op de server door WiSEO of een door WiSEO gekozen host. Uploaden = het laden van data op de server. Downloaden = het afhalen van data van de server. Data = elke vorm van informatie (in het bijzonder data die op de verhuurde ruimte wordt opgeslagen). 
17: WiSEO kan onder geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld voor inhoud op websites van opdrachtgevers. 
18: Wie zijn ruimte bij/via WiSEO wenst te huren dient zich te houden aan de volgende voorwaarden, zoniet dan kan WiSEO eenzijdig en zonder waarschuwing of vergoeding, van welke omvang ook, overgaan tot het onmiddellijk afsluiten van de diensten, zonder terugbetaling. Alle data die op de verhuurde ruimte aanwezig kan gecontroleerd worden op het conform zijn aan de voorwaarden en/of wetgeving. 
19: De inhoud van de data die door/via ons gehost wordt moet conform zijn met de Europese en Belgische wetgeving en mag zich niet schuldig maken aan het gebruik of verspreiden van persoonlijke of publiekelijke informatie die door de wet verboden is. 
20: WiSEO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van informatie of het tijdelijk niet toegankelijk zijn van de gehuurde ruimte ten gevolge van overmacht, virussen en technische storingen. 
21: De huurder van webruimte is volledig verantwoordelijk voor de publiekelijk beschikbaar gestelde data. WiSEO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op door/via ons verhuurde ruimte. 
22: Onze servers zullen ook geen SPAM, flames of mail-bombs behandelen, noch intermediair, noch als bestemming. De definitie van spam is voor ons: elk niet persoonlijk geadresseerd bericht dat in grote hoeveelheden verschijnt in de media zoals e-mail, nieuwsgroepen, of webhosting. 
23: De klant mag geen informatie uploaden of versturen die lasterend of smadelijk, of die strijdig is met het recht op privacy van elk persoon. 
24: WiSEO respecteert de privacy van zijn klanten, en zal hun namen niet weggeven of verhandelen. Toch houden we ons het recht voor, om deze informatie te verstrekken wanneer het gaat om potentiele illegale handelingen, flagrante misbruiken, of wanneer gevraagd door het gerecht. 
25: Onze diensten zijn enkel bestemd voor eindgebruikers. Subhosting of verkopen van diensten is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Onder deze diensten vallen ook: e-mail accounts, e-mail aliases, webruimte en dataverkeer. 26: WiSEO behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren of stop te zetten volgens eigen oordeel. 

 

E: Software: 
27: Software = alle programma's, scripts en code samen met de layout van de interface en bijhorende bestanden: afbeeldingen, animaties, video's en geluidsbestanden. Door WiSEO ontwikkelde maatsoftware en internetapplicaties vallen onder de benaming software. 

 

F: Betaling: 
28: Alle facturen zijn te betalen binnen 15 (vijftien) dagen na factuurdatum, tenzij na de uitdrukkelijke en geschreven akkoord van WiSEO. Enkel klachten die binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur, per aangetekend schrijven worden ingediend en zeer gedetailleerd en precies worden omschreven, kunnen in aanmerking worden genomen. 
29: Bij niet betaling van de facturen, en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, zal van rechtswege een verwijlsintrest verschuldigd zijn van 12 (twaalf) % per jaar, tot op de datum van daadwerkelijke betaling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 (tien) % van het factuurbedrag, met een minimum van 25 (vijfentwintig) EUR (exclusief BTW), onafgezien van eventuele gerechts- of invoeringskosten. 
30: Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee. 

 

G: Eigendomsoverdracht: 
31: Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van WiSEO. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat WiSEO over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.

 

H: Algemeen: 
32: Deze algemene voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door WiSEO en door de klant. 
33: De nietigheid van om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal zeker niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. 
34: De bestelbon en de huidige algemene voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen partijen omtrent het in de bestelbon behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten. De klant erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, algemene voorwaarden en prijzen te aanvaarden. 

 

I: Einde van de overeenkomst: 
35: Indien de klant in gebreke blijft een factuur te betalen, of indien zou blijken dat een klant insolvabel is, dan heeft WiSEO het recht, zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, een verkoop of overeenkomst, zelfs een die gedeeltelijk is uitgevoerd, ontbonden te verklaren ofwel aanvullende garanties te eisen, welke nodig zijn voor de uitvoering van de verbintenissen van de klant, onverminderd haar recht op verwijlsinteresten alsook op een schadeloosstelling. 

 

J: Bevoegdheid: 
36: Alle geschillen waartoe de huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brugge. Deze bevoegdheid geldt tevens mocht een verdrag een buitenlandse rechtbank bevoegd achten.

 

 

 

 


Starten met unieke SEO tips te ontvangen?


Al 685 abonnees             Uniek en exclusieve tips             Als het jou uitkomtOp zoek naar een SEO opleiding?


Bekijk onze SEO opleidingen.

Je kent Frederik Vermeire misschien van :